Algemene Voorwaarden Medigres

1.      Definities
Medigres, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers cursussen en congressen, de natuurlijke persoon waarmee Medigres als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus of congres heeft gesloten.

2.      Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Medigres en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Medigres overeengekomen worden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3.      Aanmeldingen
Aanmeldingen van een cursus/congres voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door de deelnemer. De aanmelding kan via het inschrijfformulier op de website. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/congres een schriftelijke bevestigingsbrief, mits de inschrijving reeds heeft plaatsgevonden.

Medigres is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledig betaling van de cursus- of congreskosten door deelnemer.

4.      Betaling
Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

Het verschuldigde cursus/congresgeld dient te allen tijden binnen 8 dagen na ontvangst van factuur op rekening van Medigres te zijn bijgeschreven met vermelding van het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.

Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus/congres worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus/congres kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus/congres. In het geval van een niet tijdige betaling is Medigres te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

5.      Annulering, wijziging en overmacht door Medigres
Medigres behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers (afhankelijk van de cursus is er een minimaal aantal deelnemers) of calamiteiten een cursus/congres te annuleren. Waar mogelijk zal Medigres een passend alternatief bieden.

In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de cursus/congres, kan Medigres de cursus/congres onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

In het geval van wijziging in de cursus/congresdata door Medigres zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursus/congresdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk binnen 4 weken nadat Medigres de mededeling heeft gedaan van de genoemde wijziging. Als hier aan wordt voldaan, zal de reeds verrichte betaling(en) teruggestort worden. Indien de cursist later annuleert, gelden de annuleringsvoorwaarden zoals genoemd onder punt 6.

6.      Wijziging en annulering door deelnemer cursus/congres
Annulering, wijziging van deelname aan cursus/congres dient schriftelijk plaats te vinden

  • De wijziging of annulering van een cursus/congres dient 8 weken voor aanvang van de cursus/congres te geschieden. Er zullen dan alleen administratiekosten worden berekend van €  12,50
  •  Wanneer de annulering binnen 8 weken en 6 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk door Medigres wordt ontvangen, zal 25% van de cursus/congreskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
  • Wanneer de annulering binnen 6 weken en 4 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk door Medigres wordt ontvangen, zal 50% van de cursus/congreskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
  • Wanneer de annulering binnen 4 weken en 2 week voor aanvang van de cursus schriftelijk door Medigres wordt ontvangen, zal 75% van de cursus/congreskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/congres wordt  de cursus/congres volledig in rekening gebracht aan de deelnemer

7.      Auteursrechten
Alle rechten van het door Medigres verstrekte cursus/congresmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Medigres, voor zover deze rechten niet bij andere berusten.

Zonder schriftelijke toestemming van Medigres is het niet toegestaan om het cursus/congresmateriaal en of verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen/congressen die niet door Medigres worden  verzorgd.

8.      Aansprakelijkheid
Elke deelname aan een cursus/congres is voor eigen risico van de cursist/congresbezoeker.
Medigres is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

Medigres is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Medigres is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.

Medigres is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

Medigres is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus/congres met de gedane kennis doet.

9.      Geheimhouding
De aan Medigres verstrekte persoonsgegevens worden uitsluiten d gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Medigres, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Medigres, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Medigres worden gemeld.

Algemene Voorwaarden Medigres

1.      Definities
Medigres, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers cursussen en congressen, de natuurlijke persoon waarmee Medigres als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus of congres heeft gesloten.

2.      Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Medigres en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Medigres overeengekomen worden.

Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

3.      Aanmeldingen
Aanmeldingen van een cursus/congres voor een vastgestelde datum dient schriftelijk te geschieden door de deelnemer. De aanmelding kan via het inschrijfformulier op de website. Na ontvangst van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de deelnemer uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus/congres een schriftelijke bevestigingsbrief, mits de inschrijving reeds heeft plaatsgevonden.

Medigres is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledig betaling van de cursus- of congreskosten door deelnemer.

4.      Betaling
Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

Het verschuldigde cursus/congresgeld dient te allen tijden binnen 8 dagen na ontvangst van factuur op rekening van Medigres te zijn bijgeschreven met vermelding van het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer er op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld vervalt bovenstaande regeling.

Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer.

Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus/congres worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus/congres kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus/congres. In het geval van een niet tijdige betaling is Medigres te allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

5.      Annulering, wijziging en overmacht door Medigres
Medigres behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers (afhankelijk van de cursus is er een minimaal aantal deelnemers) of calamiteiten een cursus/congres te annuleren. Waar mogelijk zal Medigres een passend alternatief bieden.

In geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de cursus/congres, kan Medigres de cursus/congres onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

In het geval van wijziging in de cursus/congresdata door Medigres zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursus/congresdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk binnen 4 weken nadat Medigres de mededeling heeft gedaan van de genoemde wijziging. Als hier aan wordt voldaan, zal de reeds verrichte betaling(en) teruggestort worden.

6.      Wijziging en annulering door deelnemer cursus/congres
Annulering, wijziging van deelname aan cursus/congres dient schriftelijk plaats te vinden

  • De wijziging of annulering van een cursus/congres dient 8 weken voor aanvang van de cursus/congres te geschieden. Er zullen dan alleen administratiekosten worden berekend van €  12,50
  •  Wanneer de annulering binnen 8 weken en 6 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk door Medigres wordt ontvangen, zal 25% van de cursus/congreskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
  • Wanneer de annulering binnen 6 weken en 4 weken voor aanvang van de cursus schriftelijk door Medigres wordt ontvangen, zal 50% van de cursus/congreskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
  • Wanneer de annulering binnen 4 weken en 2 week voor aanvang van de cursus schriftelijk door Medigres wordt ontvangen, zal 75% van de cursus/congreskosten in rekening worden gebracht aan de deelnemer.
  • Binnen 2 weken voor aanvang van de cursus/congres wordt  de cursus/congres volledig in rekening gebracht aan de deelnemer

7.      Auteursrechten
Alle rechten van het door Medigres verstrekte cursus/congresmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Medigres, voor zover deze rechten niet bij andere berusten.

Zonder schriftelijke toestemming van Medigres is het niet toegestaan om het cursus/congresmateriaal en of verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen/congressen die niet door Medigres worden  verzorgd.

8.      Aansprakelijkheid
Elke deelname aan een cursus/congres is voor eigen risico van de cursist/congresbezoeker.
Medigres is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

Medigres is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen.

Medigres is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.

Medigres is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de deelnemer, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

Medigres is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus/congres met de gedane kennis doet.

9.      Geheimhouding
De aan Medigres verstrekte persoonsgegevens worden uitsluiten d gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Medigres, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Medigres, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Medigres worden gemeld.